Fiskalni pokladna smoby

Získání v¹ech transakcí za finanèní èástku je v na¹í - a nejen na¹í - právní a nbsp; Ka¾dá, dokonce i nejmen¹í transakce, musí být zaplacena za daòovou èástku, proto¾e vy¾aduje, aby jí byla zaplacena DPH.

Pøi nákupu pokladny pro vá¹ obchod je tento nákup pøedmìtem zvlá¹tní slu¾by, která vyu¾ívá cíl, aby se postaral o zále¾itosti na¹í pokladny. Finanèní úøady v Krakovì jsou stánkem, kde si mù¾ete koupit jakékoliv fiskální zaøízení, které nejlépe vyhovuje danému oboru. & Nbsp; Je zamìstnanci chtìli & nbsp; & nbsp obchod a slu¾by & nbsp; spravedliví mají trvat, zmìnit vý¹i DPH naprogramovaný na pokladnì, vstoupí pøíslu¹ná ustanovení, podle nich¾ je vý¹e daòových zmìn. Pouze autorizovaná slu¾ba mù¾e provést zmìny v pokladnì.

Pokladna je jen bì¾ným zaøízením, které mù¾e být po¹kozeno, tak¾e ka¾dý, kdo vykonává obchodní nebo servisní èinnost a má hotovost, musí být schopen pracovat s po¹kozenou pokladnou. Po¹kozená pokladna musí stát v okam¾iku, kdy byla opravena, bez ohledu na to, jaká je chyba, a jak tato ¹koda ovlivòuje dal¹í fungování skladu. Mù¾e ¾ít napøíklad tak, aby tiskárna byla po¹kozena, tak¾e se na úèet objeví pouze text. Nicménì neúplný doklad o tom, ¾e daòový úøad mù¾e rychle vyhlásit mandát spoleènosti, která ji vydala!

Proto, jakmile pozorujeme ¹kody na pokladnì, nemìli bychom ji opravovat samy. Po¹kozené peníze by mìly být doèasnì vylouèeny ze skladu a mìly by být pou¾ívány z jiné aktivní pokladny, a pokud není k dispozici, uzavøete úlo¾i¹tì, dokud nebude pøístroj opraven. Vzhledem k tomu, ¾e selhání pokladny pojme práci celého skladu, penì¾ní slu¾by pracovat mnohem snadné a pokusit se odstranit závady v pravidelných intervalech, nebo v nejbli¾¹ím mo¾ném èase. Tak¾e po zji¹tìní jakékoliv vady v øízení hotovosti, nemù¾eme stanovit náklady na jeho vlastní - volejte servis a domluvit se na pøíchod servisním technikem nebo nosit hotovost do stejného místa doruèení, samozøejmì po vypnutí zabezpeèení také. Tento postup by mìlo být provedeno tak snadno, jak je to mo¾né, aby porucha byla rychle opravena, a mù¾eme mít zpátky vklad pokladnu.