Tabaku ede zony

Velikost ¹edého prostoru v Polsku je velkým problémem. Na¹e zemì s ní prakticky bojuje, s novými dùsledky. I kdy¾ docela dobøe trávíme na tomto místì ve srovnání s ostatními zemìmi bývalého východního bloku, a tradièní evropské sezóny je mnohem silnìji.

Domnívám se, ¾e stínová ekonomika nebude eliminovat represivní opatøení, jako jsou sankce za to, ¾e nemají pokrovní pokladnu. Je to dobrý nápad vzdìlávat veøejnost a to je dùsledné uvìdomìní si, ¾e jednáme uvnitø komunity a ¾e to, co je dobré pro skupinu, nám také prospívá. A co víc, musíte znovu získat dùvìru zamìstnancù ve stát - mnoho se projevuje, èasto ve vzpurných prostøedích, ¾e nás stát otráví. Podnikatelé, kteøí tuto diplomovou práci prohla¹ují, nezjistili velké investice do infrastruktury, v dùsledku èeho¾ vtipy na polských cestách zcela opustily aktuální informace. Stejnì tak politici, kteøí takové chování pøedstavují. Nezodpovìdným hlásáním populistických sloganù je, ¾e s velkou reakcí, zejména mezi mladými lidmi, kteøí jsou pøitahováni jejich výmìnou, nemysli na to, co opravdu stojí za nimi.Praxe uèí, ¾e neèestní podnikatelé budou v¾dy najít zpùsob, jak se dostat do systému. Mají podporu velké dávky svých klientù, kteøí navzdory spoleèenským kampaním, kteøí mají na zvyku inkasovat pøíjmy, stále mají danì jako bandita a samotný pøíjem jako zbyteèné odpadky. A co poslední, ¾e vláda stanoví vysoká sankce za to, ¾e nemá fiskální pokladnu, pokud bude provádìní tìchto dùsledkù nìkolik úèinných?Nicménì zále¾itost není tak dobrá, jak je dùle¾ité posuzovat z vý¹e uvedených tvrzení. Dùvìra Polákù ve státì a mezi sebou roste - tento proces je pomalý a nepravidelný, ale s ohledem na posledních dvacet ¹est let je tento trend zøejmý. Domnívám se, ¾e s ekonomickým a vnitøním rozvojem zemì bude stále ménì a ménì typù ovlivòováno pravidly krátkodobých ziskù a stále èastìj¹í èestností. Dokonce i v pøípadì havárií, jako je tato zmìna moci, nezmìní skuteènost, ¾e jsme moudøí, i kdy¾ tvrdì stlaèený národ a nebudeme znièit to, co jsme postavili po roce 1989. A ¾e Na¹e vùle bude stále témìø Evropa ne¾ Rusko.