Zaoizeni pro ochranu proti vybuchu

Oznaèení EX je speciální oznaèení, ochrana proti výbuchu, která je podporována pro zaøízení a ochranné systémy nebo jejich souèásti a souèásti.

Ve vztahu ke specifické povaze rozdílù v oblasti bezpeènosti v oblastech Evropské unie, toto stanovisko bylo dìláno pro sjednocení pravidel platných v nìkterých èlenských státech. Jednotná práva daly mnohem klidnìj¹í a vìt¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém øe¹ení, která se prezentovala jako klíèové øe¹ení zlep¹ující spolupráci mezi èlenskými zemìmi.Pro výbu¹nou atmosféru a zaøízení, která jsou zaøazena do knihy v souèasných polích, je tøeba zmínit dvì základní smìrnice ATEX (z francouzské Atmosféry výbu¹né- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 v oblasti sjednocení právních pøedpisù èlenských státù o zaøízeních, strojích a ochranných systémech, která jsou uvedena do praxe v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,- Smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16. 12. 1999 upravující minimální po¾adavky ochrany a bezpeènosti zamìstnancù na významu, na který mù¾e vzniknout atmosféra výbuchu.Ka¾dé potraviny EX by mìly být oznaèeny a mìly by projít øadou testù, které mají odstranit jakoukoli vadu v továrnì. Smìrnice Evropské unie, které jsme pøijaly v roce 2003, striktnì stanovily a specifikovaly pravidla pro výrobu a oznaèování takových zaøízení.Více informací o Atexu najdete zde.